Bảng quảng cáo
Chủ nhật, Ngay 31/5/2020 
Đề kiểm tra và đáp án tham khảo, luyện tập trong thời gian nghỉ học để phòng bệnh nCoV-19 - Tháng 3 (Cập nhật: 8h00 08/04/2020)
Đề kiểm tra và đáp án tham khảo, luyện tập trong thời gian nghỉ học để phòng bệnh nCoV-19

(Trạng thái: Đang cập nhật - Ngày cập nhật mới nhất: 10h00 08/04/2020)

 

Khối 10:

- Toán (Cập nhật 10h00 ngày 08/04/2020)

- (Cập nhật 8h30 ngày 25/03/2020)

- Hóa (Cập nhật 10h00 ngày 08/04/2020)

- Văn (Cập nhật 8h30 ngày 25/03/2020)

- Anh (Cập nhật 10h00 ngày 08/04/2020)

- Địa (Cập nhật 8h30 ngày 25/03/2020)

- GDCD (Cập nhật 8h30 ngày 25/03/2020)

- Công Nghệ (Cập nhật 10h00 ngày 08/04/2020)

- Lịch Sử (Cập nhật 10h00 ngày 08/04/2020)

- Tin Học (Cập nhật 8h30 ngày 18/03/2020)

- Sinh học (Cập nhật 10h00 ngày 08/04/2020)

Khối 11:

- Toán (Cập nhật 10h00 ngày 08/04/2020)

- (Cập nhật 8h30 ngày 25/03/2020)

- Hóa (Cập nhật 10h00 ngày 08/04/2020)

- Văn (Cập nhật 8h30 ngày 25/03/2020)

- Anh (Cập nhật 10h00 ngày 08/04/2020)

- Địa (Cập nhật 8h30 ngày 25/03/2020)

- GDCD (Cập nhật 8h30 ngày 25/03/2020)

- Công nghệ (Cập nhật 8h30 ngày 25/03/2020)

- Sinh học (Cập nhật 10h00 ngày 08/04/2020)

- Lịch sử (Cập nhật 10h00 ngày 08/04/2020)

- Tin học (Cập nhật 8h30 ngày 18/03/2020)

Khối 12:

- Toán (Cập nhật 10h00 ngày 08/04/2020)

- (Cập nhật 8h30 ngày 25/03/2020)

- Hóa (Cập nhật 10h00 ngày 08/04/2020)

- Sinh (Cập nhật 10h00 ngày 08/04/2020)

- Anh (Cập nhật 10h00 ngày 08/04/2020)

- Sử (Cập nhật 10h00 ngày 08/04/2020)

- Địa (Cập nhật 8h30 ngày 25/03/2020)

- GDCD (Cập nhật 8h30 ngày 25/03/2020)

- Văn (Cập nhật 8h30 ngày 25/03/2020)

- Công nghệ (Cập nhật 8h30 ngày 25/03/2020)

- Tin học (Cập nhật 8h30 ngày 18/03/2020)

 

Một số Link tham khảo bài học trực tuyến:

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÁC ĐỊA CHỈ HỌC TRÊN INTERNET - MÔN TOÁN

KHỐI  10

PT THAM SỐ CỦA ĐƯỜNG THẲNG -  PT TỔNG QUÁT  CỦA ĐƯỜNG THẲNG - VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG     https://www.youtube.com/watch?v=zV0A7pgiCDg

Góc và khoảng cách trong Oxy:  https://www.youtube.com/watch?v=8lTpoXpEdMI

BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI  Link bài giảng :https://www.youtube.com/watch?v=wKjtXfdbhlI

Bất phương trình qui về bậc hai

https://www.youtube.com/watch?v=BAbUquGGKRo

https://www.youtube.com/watch?v=-B-L79A4voc

https://www.youtube.com/watch?v=wFu0qmxDbN8

KHỐI 11

BÀI 2: GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ

https://www.youtube.com/watch?v=sZU_YuxgbsI

https://www.youtube.com/watch?v=F8UXmMY6Acg

HÀM SỐ LIÊN TỤC

https://www.youtube.com/watch?v=ipU9likBEic

GÓC TRONG KHÔNG GIAN

https://www.youtube.com/watch?v=PZTLVDigcv4&t=1455s

https://www.youtube.com/watch?v=B4VmqkHSYyQ

https://www.youtube.com/watch?v=6ydhaMwW3j4

§5. KHOẢNG CÁCH

https://www.youtube.com/watch?v=6Gmca9OYYvY

https://www.youtube.com/watch?v=rle0OeZ-5pA

https://www.youtube.com/watch?v=-rimeI6sC7I

https://www.youtube.com/watch?v=OrJNqaKTQgI

KHỐI 12

PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG https://www.youtube.com/watch?v=i263EwkPzBk

 

BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU https://www.youtube.com/watch?v=OmPcZCFJhEk

 

GÓC TRONG KHÔNG GIAN OXYZ https://www.youtube.com/watch?v=9vjcSSHIDxs

BÀI 3. ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN

(Diện tích hình phẳng)     https://www.youtube.com/watch?v=NqhSKuE2zkU

ÖÙNG DUÏNG TÍCH PHAÂN TÍNH THỂ TÍCH       https://www.youtube.com/watch?v=JQDc7v_o7Uo

 

----------------------------------------------------------------------------

Lịch sử

Khối 12

https://vietjack.com/bai-tap-trac-nghiem-lich-su-12/index.jsp

https://www.baitap123.com/lich-su/lop-12.html

https://vndoc.com/cau-hoi-trac-nghiem-lich-su-lop-12-bai-22/download

https://vndoc.com/1260-cau-hoi-trac-nghiem-lich-su-lop-12/download

https://dethithuvn.com/bai-tap-trac-nghiem-lich-su-lop-12.html

Bài giảng

https://www.youtube.com/watch?v=bCdc7p2B-FA

https://www.youtube.com/watch?v=SBkNXyf2hpI

https://www.youtube.com/watch?v=tpc-pE_-4F0

https://www.youtube.com/watch?v=RO6StL5J-RM

https://www.youtube.com/watch?v=dfPxJ4UzT94

https://www.youtube.com/watch?v=JVQC55VqWSk

https://www.youtube.com/watch?v=uErZ16Vdm58

https://www.youtube.com/watch?v=YOqUyp0JhK0

 

https://www.youtube.com/watch?v=FMpvoddXgks

 

-------------------------------------------------------------------------------

GDCD

https://www.youtube.com/watch?v=DYFHm6rUnqo&feature=share

https://www.youtube.com/watch?v=TnabqXemr1U&feature=share

https://youtu.be/rPV-Uet-IIk

https://youtu.be/TnabqXemr1U

https://mthi.tuyensinh247.com/bo-13-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-gdcd-nam-2020-c31a49955.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng Anh

 

LINK BÀI GIẢNG ELEARNING TIẾNG ANH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KHỐI 12 – 7 NĂM

UNIT 1:

UNIT 2

UNIT 3: Way of socialising lesson 3: Speaking

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-3-Way-of-socialising-lesson-3-Speaking.html

UNIT 4:

Unit 5: Higher education

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-5-Higher-education.html

Unit 6: Future jobs - A. Reading

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-6-Future-jobs-A-Reading.html

UNIT 6: Language Focus

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-6-Language-Focus.html

Unit 8: Life in the future - Lesson 1: Reading

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-8-Life-in-the-future-Lesson-1-Reading.html

UNIT 8:

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-8-Life-in-the-future-Lesson-1-Reading.html

Unit 8: Future life – Listening

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-8-Future-life-Listening.html

UNIT 10:

UNIT 10 : ENDANGERED SPECIES - PART C: LISTENING

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/UNIT-10-ENDANGERED-SPECIES-PART-C-LISTENING.html

Unit 10: Endangered species Lesson 3: Listening

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-10-Endangered-species-Lesson-3-Listening.html

Unit 10: Endangered species Lesson: Listening

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-10-Endangered-species-Lesson-Listening.html

UNIT 11:

UNIT 12: UNIT 12 – WATER SPORTS READING LESSON

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/UNIT-12-WATER-SPORTS-READING-LESSON.html

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-12-Water-sport.html

UNIT 12 – WATER SPORTS READING LESSON

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/UNIT-12-WATER-SPORTS-READING-LESSON.html

UNIT 13: The 22nd Sea Games Period 75 - lession 1 : Reading

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-13-The-22nd-Sea-Games-Period-75-lession-1-Reading.html

UNIT 13: The 22nd Sea Games

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-13-The-22nd-Sea-Games-Period-75-lession-1-Reading.html

UNIT 14: INTERNATIONAL ORGANIZATIONS - A: READING

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-14-INTERNATIONAL-ORGANIZATIONS-A-READING.html

UNIT 15:

UNIT 16 : Unit 16: A- Reading the Association of Southeast Asian Nation

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-16-A-Reading-the-Association-of-Southeast-Asian-Nation.html

UNIT 5: CULTURAL IDENTITY Lesson 3: READING Cultural identity in modern society

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-5-CULTURAL-IDENTITY-Lesson-3-READING-Cultural-identity-in-modern-society.html

 

 

LINK BÀI GIẢNG ELEARNING TIẾNG ANH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

& ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI (TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM)

KHỐI 10 – 7 NĂM

Unit 1: A day in the life of … - Lesson C: Listening

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-1-A-day-in-the-life-of-Lesson-C-Listening.html

UNIT 2 : SCHOOL TALKS - PART E: LANGUAGE FOCUS

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/UNIT-2-SCHOOL-TALKS-PART-E-LANGUAGE-FOCUS.html

UNIT 3:

UNIT 4:

UNIT 5:

UNIT 6: An Excursion - C: Listening

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-6-An-Excursion-C-Listening.html

UNIT 7:

Unit 7: The mass media - Lesson A: Reading

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-7-The-mass-media-Lesson-A-Reading.html

UNIT 9: Undersea world - Lesson 3: Listening

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-9-Undersea-world-Lesson-3-Listening.html

UNIT 10:

UNIT 11: National Parks – Reading

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-11-National-Parks-Reading.html

Unit 12: Music (Reading)

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-12-Music-Reading.html

Unit 12: Music - Path C :-Listening

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-12-Music-Path-C-Listening.html

Unit 12: MUSIC - Lesson 5: Language focus

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-12-MUSIC-Lesson-5-Language-focus.html

UNIT 13:

Unit 13: FILM AND CINEMA, Reading

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-13-FILM-AND-CINEMA-Reading-234.html

Unit 14: The World cup

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-14-The-World-cup.html

Unit 16: HISTORICAL PLACES

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-16-HISTORICAL-PLACES.html

 

 

KHỐI 10-10 NĂM (TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM)

Unit 1: Family Life

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-1-Family-Life.html

Unit 1: FAMILY LIFE - Lesson 3: Reading – Sharing housework

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-1-FAMILY-LIFE-Lesson-3-Reading-Sharing-housework.html

UNIT 2:

Unit 2: Your body and you

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-2-Your-body-and-you.html

UNIT 3:

Unit 3: Music Communication and Culture

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-3-Music-Communication-and-Culture.html

Unit 4: For a better cumunity - Communication and Culture

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-4-For-a-better-cumunity-Communication-and-Culture.html

UNIT 5:

Unit 5: Inventions - Getting Started

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-5-Inventions-Getting-Started.html

Unit 5: INVENTIONS Skills- READING

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-5-INVENTIONS-Skills-READING.html

Unit 5: Inventions - Listening: Flying cars

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-5-Inventions-Listening-Flying-cars.html

Unit 5: INVENTIONS Writing - How good is it?

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Period-44-Unit-5-INVENTIONS-Writing-How-good-is-it.html

Unit 7: Cultural Diversity – Reading

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-7-Cultural-Diversity-Reading.html

Đài truyền hình Hà Nội

https://youtu.be/5zdHFGG2faE

Unit 8: New ways to learn Lesson 3: Reading Digital English

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-8-New-way-to-learn-Lesson-3-Reading-Digital-English.html

UNIT 9: Undersea World - Lesson A: Reading

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-9-Undersea-World-Lesson-A-Reading.html

Unit 10: Ecotourism - Lesson 1: Getting started

 

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-10-Ecotourism-Lesson-1-Getting-started.html

 

 

 

LINK BÀI GIẢNG ELEARNING MÔN TIẾNG ANH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

& ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI (TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM)

KHỐI 11 – 7 NĂM

Link Bai giang

UNIT 1:

UNIT 2

UNIT 3:

Unit 3: A Party - Part 1: Reading

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-3-A-Party-Part-1-Reading.html

UNIT 4:Volunteer Work - Speaking

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-4-Volunteer-Work-Speaking.html

UNIT 5:

UNIT 6:Competitions - Lesson 1: Reading

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-6-Competitions-Lesson-1-Reading.html

Unit 7: world population, lesson 1 : reading

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/unit-7-world-population-lesson-1-reading.html

Unit 7: World Population

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-7-World-Population.html

UNIT 8: CELEBRATIONS - A. READING

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/UNIT-8-CELEBRATIONS-A-READING.html

Unit8: Celebrations B. speaking

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit8-Celebrations-B-speaking.html

UNIT 9:

UNIT 10: NATURE IN DANGER

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-10-NATURE-IN-DANGER.html

UNIT 12: The asian games - A. Reading

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-12-The-asian-games-A-Reading.html

Unit 13: Hobbies - Part C: Listening

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-13-Hobbies-Part-C-Listening.html

Unit 13: Hobbies - Part B - Speaking

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-13-Hobbies-Part-B-Speaking.html

Unit16: The wonders of the world, A Reading

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit16-The-wonders-of-the-world-A-Reading.html

UNIT 16 : WONDERS OF THE WORLD

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-16-WONDERS-OF-THE-WORLD.html

 

 

KHỐI 11 – 10 NĂM (TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM)

Unit 2: Relationships - Listening skill

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-2-Relationships-Listening-skill.html

Unit 4: Caring for those in need - Lesson 1: Getting started

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-4-Volunteer-Work-Speaking.html

Unit 4: Caring for those in need - Lesson 1: Getting started

Unit 5 The Association Of Southeast Asian Nations-Reading

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-5-The-Association-Of-Southeast-Asian-Nations-Reading.html

Unit 5. Being part of ASEA

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-5-Being-part-of-ASEA.html

Unit 7: FURTHER EDUCATION

ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI

https://www.youtube.com/results?search_query=%23HANOITV

UNIT 8: OUR WORLD HERITAGE SITES - READING SKILL

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/UNIT-8-OUR-WORLD-HERITAGE-SITES-READING-SKILL.html

 

 

 

LINK BÀI GIẢNG ELEARNING MÔN TIẾNG ANH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KHỐI 12 – 7 NĂM

UNIT 3:  Way of socialising lesson 3: Speaking

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-3-Way-of-socialising-lesson-3-Speaking.html

UNIT 4:

Unit 5: Higher education

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-5-Higher-education.html

Unit 6: Future jobs - A. Reading

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-6-Future-jobs-A-Reading.html

UNIT 6: Language Focus

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-6-Language-Focus.html

Unit 8: Life in the future - Lesson 1: Reading

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-8-Life-in-the-future-Lesson-1-Reading.html

UNIT 8:

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-8-Life-in-the-future-Lesson-1-Reading.html

Unit 8: Future life – Listening

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-8-Future-life-Listening.html

UNIT 10 : ENDANGERED SPECIES - PART C: LISTENING

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/UNIT-10-ENDANGERED-SPECIES-PART-C-LISTENING.html

Unit 10: Endangered species Lesson 3: Listening

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-10-Endangered-species-Lesson-3-Listening.html

Unit 10: Endangered species Lesson: Listening

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-10-Endangered-species-Lesson-Listening.html

UNIT 12: UNIT 12 – WATER SPORTS READING LESSON

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/UNIT-12-WATER-SPORTS-READING-LESSON.html

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-12-Water-sport.html

UNIT 12 – WATER SPORTS READING LESSON

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/UNIT-12-WATER-SPORTS-READING-LESSON.html

UNIT 13: The 22nd Sea Games Period 75 - lession 1 : Reading

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-13-The-22nd-Sea-Games-Period-75-lession-1-Reading.html

UNIT 13: The 22nd Sea Games

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-13-The-22nd-Sea-Games-Period-75-lession-1-Reading.html

UNIT 14: INTERNATIONAL ORGANIZATIONS - A: READING

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-14-INTERNATIONAL-ORGANIZATIONS-A-READING.html

UNIT 16 :  Unit 16: A- Reading the Association of Southeast Asian Nation

https://elearning.moet.edu.vn/elearning/Unit-16-A-Reading-the-Association-of-Southeast-Asian-Nation.html

 

-----------------------------------------------------------------

Công Nghệ

https://youtu.be/ZR7Dltsh2Gg

https://youtu.be/NGw5ylmBQHQ

https://youtu.be/7vfy9PNzxTs

https://youtu.be/-yyRDC-b3JoBảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Đề kiểm tra và đáp án tham khảo, luyện tập trong thời gian nghỉ học để phòng bệnh nCoV-19 (Trạng thái: Đang cập nhật - Ngày cập nhật mới nhất: 10h00 08/04/2020)   Khối 10: - Toán (Cập nhật 10h00 ngày 08/04/2020) - Lý (Cập nhật 8h30 ngày 25/03/2020) - Hóa (Cập nhật 10h00 ngày 08/04/2020) - Văn (Cập nhật 8h30 ngày 25/03/2020) - Anh (Cập nhật 10h00 ngày 08/04/2020) - Địa (Cập nhật 8h30 ngày 25/03/2020) - ...
Tin mới