Bảng quảng cáo
Thông báo: Năm học 2017 – 2018 trường THPT Châu Thành sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1957 – 2017) dự kiến vào các ngày 17,18/11/2017
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ tại văn phòng trường THPT Châu Thành hoặc SĐT: (064) 3825126                                          
Thứ ba, Ngay 22/1/2019 
Hội nghị Trung ương 7 khóa XI

Hội nghi Trung ương Đảng khóa XI lần thứ 7 (2/5 đến 11/5/2013) đã thông báo kết quả  hội nghị với những nội dung sau:

1- Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở.

2- Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

3- Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

4- Sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI.

5- Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

6- Xem xét việc triển khai thực hiện Kết luận số 23-KL/TW của Hội nghị TW5 khóa XI.

7- Xem xét về phương án và nhân sự quy hoạch BCHTW, BCT, BBT và các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2016-2021.

8- Bầu bổ sung nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Xin kích vào     Hội nghị TW7 để Open hay Save toàn văn thông báo và nội dung 02 Nghị quyết.

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Tin mới