Bảng quảng cáo
Thông báo: Năm học 2017 – 2018 trường THPT Châu Thành sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1957 – 2017) dự kiến vào các ngày 17,18/11/2017
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ tại văn phòng trường THPT Châu Thành hoặc SĐT: (064) 3825126                                          
Thứ ba, Ngay 22/1/2019 
TỔ NHÓM CHUYÊN MÔN
       Môn Lịch sử:   Lê Thị Kim Oanh             1962      Tổ trưởng                       Trịnh Ngọc Thu               1975                       Lê Thị Phương Nga          1980                      Nguyễn Thị Hằng              1980                      Nguyễn Thị Thanh Hồng    1977   Môn Địa lý:  ...
DANH SACH GIAO VIEN TO SU – DIA   Gi¸o viªn tæ Sö - §Þa gåm 9 ng­êi Hä vµ tªn N¨m sinh Chøc vô Lª ThÞ Kim Oanh 1962 Tæ tr­ëng Phan ThÞ Kim Ph­îng 1970 Tæ phã TrÞnh Ngäc Thu 1975   NguyÔn ThÞ Thanh Hång 1977 Tæ tr­ëng C§ Lª ThÞ Ph­¬ng Nga 1980   NguyÔn ThÞ H»ng ...
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE ...
Chöông IV CHIEÁN TRANH THEÁ GIÔÙI THÖÙ HAI (1939 – 1945) Baøi 17-tiết 21,22: CHIEÁN TRANH THEÁ GIÔÙI THÖÙ HAI (1939 – 1945) I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC. 1.Kieán thöùc: Giuùp hoïc sinh naém ñöôïc. -Nhöõng nguyeân nhaân daãn ñeán chieán tranh theá giôùi thou hai. -Nhöõng neùt lôùn veà dieãn bieán chieân tranh, caùc giai ñoaïn, caùc maët traän chính, nhöõng böôùc ngoaët quan troïngtrong tieán trình chieán tranh. -Keát...
800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...
«Bắt đầuLùi11121314151617181920Tiếp theoCuối»

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Tin mới